Nazwa projektu:  „Krok w rozwój

Numer umowy nr RPWP.07.01.02-30-0179/19 na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne,

Działanie 7.1. Aktywna Integracja

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe

 

 

 

Przedmiotowy projekt jest skierowany do grupy 88 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenów powiatów: jarocińskiego,
kaliskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, pleszewskiego średzkiego w tym również miast powiatowych. Realizację projektu zaplanowano 01.09.2021 r. -
31.12.2022 r. Celem gł. projektu jest pełna reintegracja społeczna oraz zawodowa 88 osób, która docelowo ma doprowadzić do podjęcia zatrudnienia przez
cześć grupy docelowej. Wszyscy UCZ zostaną objęci wsparciem psychologa (PSY) oraz doradcy zawodowego (DOZ), w wyniku czego powstanie
Indywidualna Ścieżka Reintegracji UCZ sprofilowana na jego potrzeby i możliwości. Każdy UCZ zostanie również objęty aktywizacją społeczną, mającą na
celu wsparcie w zakr. włączenia społ. i przełamanie barier i problemów życiowych. Zaplanowano w tym zakr. wsparcie psychiczne uczestników poprzez
spotkania z PSY oraz warsztaty kompetencji społecznych, a także inne działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej UCZ. Dodatkowo projekt obejmie
również aktywizację zawodowa, która przywrócić UCZ na rynk pracy. UCZ otrzyma możliwość skorzystania z jednej lub więcej form wsparcia w ramach proj.
gdzie będzie mógł zdobyć nowe kompetencje lub kwalifikacje dzięki udziałowi w szkol./kursach zawodowych dostosowanych do potrzeb i opracowanej
ścieżki reintegracji. Część UCZ (37 os.) będą mogli zdobyć nowe doświadczenia zawodowe i umiejętności praktyczne poprzez staże zawodowe co pozwoli
na wyeliminowanie braku aktualnego doświadczenia zawodowego. Zaplanowano także aktywną rolę pośrednika pracy w poszukiwaniu pracy, kojarzeniu
pracodawców i uczestników projektu oraz udział w warsztatach poszukiwania pracy, które pomogą UCZ zmierzyć się z realiami poszukiwania pracy.
Rezultaty gł. proj. to 88 os. które uzyskały umiejętności/kompetencje/kwalifikacje, efektywność społeczna 34%, zatrudnieniowa 25%, w gr. osób
niepełnosprawnych 12%.