Nazwa projektu:  „Krok w rozwój

Numer umowy nr RPWP.07.01.02-30-0179/19 na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne,

Działanie 7.1. Aktywna Integracja

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe